Klien IT Systems

Algemene voorwaarden Klien-IT-Systems BV

De algemene voorwaarden (versie 2.0 – 25 oktober 2021) van Klien-IT-Systems BV (hierna ‘Klien IT Systems’) zijn te vinden op https://klien-it-systems.nl/algemene-voorwaarden/.

De afnemer stemt uitdrukkelijk in met deze elektronische terhandstelling en verklaart een kopie van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen:

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, orders, opdrachtbevestigingen, (rechts)handelingen, transacties en gesloten en te sluiten overeenkomsten - met betrekking tot de levering van zaken en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook - tussen de Afnemer en de Leverancier, zijnde Klien IT Systems.

1.2
De Afnemer is de onderneming met wie Leverancier een overeenkomst sluit of wil sluiten, aan wie Leverancier een aanbieding doet of aan wie de zaak en/of dienst geleverd wordt door de Leverancier.

1.3
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk, mede inbegrepen per email, zijn overeengekomen.

1.4
De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden, algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offerte en totstandkoming overeenkomst

2.1
Alle offertes van de Leverancier zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor dertig (30) kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

2.2
De overeenkomst komt tot stand, zodra de schriftelijke acceptatie van de offerte of order de Leverancier heeft bereikt.

2.3
De Afnemer kan de Leverancier niet houden aan een offerte indien de Afnemer weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de door Leverancier uitgebrachte offerte een kennelijke (kwalitatieve of kwantitatieve) vergissing of verschrijving bevat.

2.4
Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgorders.

2.5
Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6
Indien offertes en prijsaanbiedingen van Leverancier zijn gebaseerd op de informatie die door de Afnemer is verstrekt, staat de Afnemer er voor in dat zij alle essentiële informatie voor de order tijdig en naar waarheid heeft verstrekt. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door Afnemer verstrekte informatie.

2.7
Afwijkingen van geringe betekenis tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

2.8
Wijzigingen en voorbehouden bij de acceptatie ten opzichte van de offerte, binden de Leverancier niet tenzij zij daarmee uitdrukkelijk instemt.

Artikel 3: Levering, meewerk en uitvoering

3.1
Overeengekomen data van levering in deze algemene voorwaarden gelden voor de Leverancier te allen tijde steeds als streefdata, binden Leverancier niet, zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer derhalve geen recht op ontbinding of vergoeding op welke grond dan ook.

3.2
De wijze waarop zaken – specifiek in het geval van hardware - worden verpakt, wordt door de Leverancier bepaald.

3.3
Leverancier zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om de overeenkomst optimaal uit te voeren.

3.4
Door de Leverancier zal geen meerwerk worden uitgevoerd, tenzij de Afnemer dat vooraf schriftelijk heeft verzocht en de Leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

3.5
Afnemer mag de aangeboden zaken en/of diensten uitsluitend gebruiken ten behoeven van zijn eigen bedrijf of organisatie en dit uitsluitend overeenkomstig beoogd gebruik van de aangeboden zaken en/of diensten.

3.6
Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de aangeboden zaken en/of diensten aanbrengen.

3.7
Leverancier kan de aangeboden zaken en/of diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud of andere vorm van services.

3.8
Indien Afnemer de levering door de Leverancier van de aangeboden zaken wenst uit te stellen en te laten opslaan door de Leverancier, dan is de opslag van deze zaken te allen tijde voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 4: Prijs en betaling

4.1
De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief transportkosten, reiskosten, btw, overige heffingen en/of overheidslasten.

4.2
Aan door de Leverancier afgegeven voorcalculatie, begroting of budget kan de Afnemer nimmer rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.

4.3
In geval van meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen aan de kant van de Afnemer, is elk van die (rechts) personen tegenover de Leverancier hoofdelijke verbonden in de nakoming van deze algemene voorwaarden.

4.4
Na het verstrijken van een periode van één (1) maand na de aanvaarding van de offerte door de Afnemer, is de Leverancier naar aanleiding van ontstane veranderingen in prijsbepalende factoren, gerechtigd om de prijs aan te passen.

4.5
De Leverancier heeft het recht de zaken en/ of diensten middels deelleveringen te leveren en middels deelfacturen te factureren. Tevens heeft de Leverancier het recht om vooruitbetaling van de levering en/of dienst te vragen.

4.6
De betalingstermijn is veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

4.7
Alle kosten die de Leverancier moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Afnemer. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,- per vordering.

4.8
Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Leverancier zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, gerechtigd haar leveringen op te schorten, ook voor andere orders van de Afnemer dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.

4.9
Indien er gerede twijfel bij de Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Afnemer, is de Leverancier bevoegd de leveringen uit te stellen, totdat de Afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Afnemer is aansprakelijk voor de door de Leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

4.10
De Afnemer heeft geen recht op opschorting noch verrekening.

Artikel 5: Risico-overgang

5.1
Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of verduistering van zaken, data(bestanden), gegevens, gebruiksnamen, wachtwoorden, codes, documenten, programmatuur die in het kader van de uitvoering van overeenkomsten zijn/worden vervaardigd voor, geleverd zijn/worden aan of zijn/worden gebruikt door Afnemer, gaat over op de Afnemer op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Afnemer of hulppersoon van de Afnemer zijn gebracht.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1
Alle door de Afnemer aangeleverde en ingevoerde bestanden, gegevens en dergelijken, behoren in beginsel aan de Afnemer toe. De Leverancier zal te allen tijde medewerking verlenen aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van de Afnemer, waaronder het verlenen van toegang tot vestiging(en), gebouw(en) of locatie(s).

6.2
Zolang de Afnemer niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de Leverancier uit hoofde van de overeenkomst of daarmee samenhangende of daarop opvolgende of daaraan voorafgaande overeenkomsten heeft voldaan, behoudt de Leverancier zich de eigendom van alle geleverde zaken voor. De eigendom van alle geleverde zaken gaat op de Afnemer over, zodra de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan.

6.3
De Leverancier kan in het vorig genoemde geval de in het kader van deze algemene voorwaarden ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, databestanden of programmatuur onder zich houden totdat de Afnemer alle aan de Leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 7: Garantie

7.1
De Leverancier zal de Dienstverlening naar beste weten en kunnen en overeenkomstig ‘good industry practices’ uitvoeren.

7.2
De Leverancier garandeert voor een periode van maximaal drie (3) maanden vanaf oplevering dat de door Leverancier ontwikkelde zaken en/of diensten functioneren, waarbinnen de Afnemer de mogelijkheid heeft om de Leverancier tijdig, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen, schriftelijk in kennis te stellen van eventuele fouten.

7.3
Gebreken die het gevolg zijn van afwijkend gebruik of van andere incidenten of factoren welke te wijten zijn aan de Afnemer of voor diens rekening en risico komen, vallen niet onder deze garantie.

7.4
Deze garantie strekt zich - uitsluitend naar keuze van de Leverancier - slechts uit tot herstel, vervanging of vergoeding door of namens Leverancier. De garantie houdt geen recht op schadevergoeding of vergoeding van andere aanspraken of compensaties in. Artikel 8 van deze algemene voorwaarden is tevens van toepassing op deze garanderende verbintenissen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1
Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, van de Leverancier jegens de Afnemer is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door de Leverancier aan de Afnemer in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht, met een maximum van € 5.000 (vijfduizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

8.2
Van aansprakelijkheid van de Leverancier kan uitsluitend sprake zijn indien Leverancier in verzuim is. Verzuim treedt pas in nadat de Leverancier door de Afnemer schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een termijn van 30 dagen is gesteld om het door de Afnemer geconstateerde gebrek te herstellen.

8.3
Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes van derde partijen, verlies van gegevens/data, schade door gehackte applicaties of (computer)systemen en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop.

8.4
Vergoedingen gebaseerd op de garantieverplichtingen zijn tevens aan de beperking van lid 1 onderworpen.

8.5
De Afnemer vrijwaart de Leverancier tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de Afnemer van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de Afnemer, onverminderd het bepaalde in het vorige leden.

8.6
De Leverancier is gerechtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van de door de Leverancier in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derde partijen te accepteren namens de Afnemer.

8.7
De Afnemer dient onverwijld, doch binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan van de vordering of nadat de Afnemer redelijkerwijs bekend had moeten zijn met (het ontstaan van) de vordering, een schriftelijke melding te maken van de schade aan de Leverancier.

8.8
Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9: Overmacht

9.1
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van de Leverancier in de nakoming van enige verplichting jegens de Afnemer niet aan de Leverancier kan worden toegerekend in geval van een van de wil van de Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de Leverancier kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend pandemieën of epidemieën, overheidsingrijpen, weersomstandigheden, stroomstoringen, internetstoringen, datacommunicatiestoringen, computervirussen, gehackte applicaties of (computer)systemen, cyberaanvallen, stakingen, werkonderbrekingen, stagnatie in toelevering en tekortkomingen in de nakoming van toeleveranciers of andere derden.

9.2
Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 9.1 voordoet als gevolg waarvan de Leverancier niet aan zijn verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de Leverancier niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, heeft Leverancier het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de situatie langer dan negentig (90) kalenderdagen heeft geduurd, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Leverancier is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als de Leverancier als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1
De Afnemer zal de informatie die zij (in welke vorm dan ook) van Leverancier ontvangt en alle andere informatie betreffende de Leverancier waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan zij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de Leverancier schade zal betrokkenen, geheim houden en de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat haar personeel de genoemde informatie geheim zal houden.

10.2
De in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die op het moment dat de Afnemer deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de Afnemer van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  • waarvan de Afnemer kan bewijzen dat deze al in haar bezit was op het moment van verstrekken door de Leverancier;
  • die de Afnemer van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de Afnemer te verstrekken;
  • die de Afnemer openbaar maakt op grond van een wettelijke plicht;
  • die de Afnemer zonder gebruikmaking van de vertrouwelijke informatie zelf heeft ontwikkeld.

10.3
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht blijft in stand tot een periode van vijf jaar na het einde van de rechtsrelatie.

Artikel 11: Software en gebruikerslicentie

11.1
De Leverancier stelt de software aan de Afnemer beschikbaar op basis van een gebruikslicentie. Het recht tot gebruik van de software is onlosmakelijk verbonden aan de zaken en/of diensten en is niet-exclusief, niet- overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

11.2
De verplichting tot terbeschikkingstelling door de Leverancier en het gebruiksrecht van de Afnemer strekken zich uitsluitend uit tot de objectcode van de software. Het gebruiksrecht strekt zich niet uit tot de broncode. De broncode en de bij de ontwikkeling gemaakte technische documentatie worden niet aan de Afnemer ter beschikking gesteld, ook niet indien de Afnemer  bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

11.3
De Leverancier is gerechtigd maatregelen te nemen ter bescherming van de software tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen ander gebruik dan tussen partijen is overeengekomen. De Afnemer zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de software te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

11.4
Het is de Afnemer niet toegestaan software te kopiëren, aan te passen, te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal de afnemer een derde toegang geven tot de software.

Artikel 12: Intellectueel Eigendomsrecht

12.1
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de zaken en/of diensten berusten bij de Leverancier, ook indien de Leverancier de zaken en/of diensten heeft vervaardigd, ontwikkeld of gecreëerd met inachtneming van specificaties of aanwijzingen van de Afnemer.

12.2
In geen geval omvat de levering van zaken en/of diensten een (impliciete) overdracht van enig intellectuele eigendomsrecht ter zake de geleverde zaken en/of diensten aan de Afnemer. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier is het de Afnemer niet toegestaan de zaken en/of diensten geheel of gedeeltelijk na te maken, te reproduceren en/of openbaar te maken.

12.3
Afnemer vrijwaart de Leverancier tegen elke aanspraak van derden inzake een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, die het gevolg kan zijn van specificaties of aanwijzingen van de Afnemer. De Leverancier is in dat geval gerechtigd de productie en/of levering van de desbetreffende zaken en/of diensten met onmiddellijke ingang te staken. De Afnemer is gehouden alle hieruit voortvloeiende schade en kosten, eventuele proceskosten daaronder begrepen, te vergoeden.

Artikel 13: Audit

13.1
Leverancier heeft het recht om het gebruik van de Software door de Afnemer te toetsen middels een audit, waarbij computers en systemen mogen worden onderzocht door een IT-specialist. De kosten van de audit komen voor rekening van de Leverancier.

13.2
Leverancier dient een audit uiterlijk vijf (5) werkdagen van te voren aan te kondigen, en de audit zal op werkdagen tussen 9:00 uur  en 18:00 uur Central European Time (CET) plaatsvinden.

13.3
Indien uit de audit blijkt dat meer vergoedingen verschuldigd waren dan de Afnemer heeft gerapporteerd, zal de Afnemer het meerdere direct betalen met een boete van 300%, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf het moment dat de vergoedingen verschuldigd waren.

Artikel 14: Boetebepaling

14.1
Indien de Afnemer artikel 10 Geheimhouding of artikel 11 Intellectueel Eigendomsrecht overtreedt, verbeurt de Leverancier, ongeacht of de overtreding aan de Afnemer kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van de Leverancier een niet voor verrekening vatbare onmiddellijk opeisbare boete van € 100.000,- (honderdduizend euro) voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 10.000,- (tienduizend euro) voor elke dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt, zonder dat er sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van de Leverancier, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen indien de schade hoger is.

14.2
De bepalingen uit deze overeenkomst die de strekking hebben om na het einde van de rechtsrelatie hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 8, artikel 11, artikel 12, artikel 13, artikel 19 en in dit artikel, blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 15: Ontbinding

15.1
Indien Afnemer toerekenbaar tekort schiet of tekort dreigt te schieten in de nakoming van enige overeenkomst met Leverancier, is Leverancier, gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een aangetekend schrijven of per e-mail, daarbij zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Afnemer.

15.2
Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die Leverancier lijdt ten gevolge van de in het vorige lid benoemde tekortkoming door Afnemer of de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16: Opzegging

16.1
In geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of ontbinding van Afnemer, gedeeltelijke of gehele overdracht of stillegging van haar onderneming, wijziging van zeggenschap van de Afnemer, aanvang van een WHOA-traject aangaande de Afnemer of indien Afnemer weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is Afnemer verplicht de Leverancier hiervan per direct schriftelijk op de hoogte te stellen.

16.2
Indien een van de in het voorgaande lid bedoelde gevallen zich voordoet, zijn alle vorderingen van de Leverancier op Afnemer onmiddellijk en integraal opeisbaar en is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, Zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.

16.3
Leverancier is gerechtigd om de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.

Artikel 17: Verval en overdracht

17.1
Alle vorderingsrechten van de Afnemer jegens de Leverancier, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Leverancier ter zake die vorderingsrechten niet binnen die periode van één jaar in rechte een eis heeft ingesteld.

17.2
Rechten van de Afnemer uit hoofde van de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de Leverancier.

Artikel 18: Gedeeltelijke verbindendheid en wijziging

18.1
De Leverancier heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zal Leverancier de Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn na inwerkingtreding van de wijziging.

18.2
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en de strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

18.3
De Leverancier behoudt zich het recht voor om de rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde vennootschap.

Artikel 19: Privacy

19.1
Om conform de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) te handelen, zal de Afnemer verplicht strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie met betrekking tot de Leverancier, en daaraan gelieerde bedrijven, diens klanten, leveranciers, relaties, medewerkers, in de breedste zin van het woord. Zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier mag geen informatie op welke wijze dan ook worden gedeeld door de Afnemer. Deze geheimhoudingsplicht geldt nadrukkelijk voor alle persoonsgegevens in de zin van de AVG, ongeacht op wie deze betrekking hebben. Bij ieder vermoeden van verlies, inbreuk of misbruik van persoonsgegevens is de Afnemer verplicht hiervan direct melding te maken bij de Leverancier.

19.2
De Leverancier zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden gegevens verwerken ten behoeve van de verantwoordelijke voor de gegevens (oftewel de Afnemer) en niet voor andere doeleinden dan expliciet is overeengekomen in de overeenkomst. Leverancier treedt daarbij op als Verwerker in de zin van de AVG en de Afnemer treedt op als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Leverancier zal bij de verwerking een hoge mate van zorgvuldigheid toepassen conform de wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit de AVG.

19.3
De Leverancier zal gegevens verwerken met als doel het uitvoeren van de overeenkomst. Deze verwerking ziet op persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres. Er zullen geen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens van medewerkers en klanten van de Afnemer.

19.4
De Leverancier zal persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Afnemer voor de duur van de overeenkomst.

19.5
De Afnemer heeft het recht om de Leverancier redelijke aanwijzingen te geven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking vindt in principe uitsluitend plaats op basis van specifieke instructies van de Afnemer.

19.6
De Leverancier legt aan eventuele subverwerkers in een aparte subverwerkersovereenkomst dezelfde verplichtingen op als de Leverancier heeft richting de Afnemer. Indien de Leverancier subverwerkers wil inschakelen zal de Leverancier hiervoor schriftelijke toestemming vragen aan de Afnemer.

19.7
De Leverancier helpt de Afnemer te voldoen aan haar plichten indien betrokkenen hun privacyrechten op grond van de AVG uitoefenen. Onder deze privacyrechten vallen onder andere het recht op inzage van persoonsgegevens, het recht op correctie, het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit. Daarnaast zal de Leverancier de Afnemer helpen om andere wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na te komen.

19.8
De Leverancier is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die hij van de Afnemer ontvangt, tenzij een wettelijk voorschrift de verwerker verplicht tot mededelen van de persoonsgegevens. De Leverancier staat ervoor in dat degenen die onder zijn leiding en toezicht persoonsgegevens verwerken (‘subverwerkers’), gebonden zijn aan de geheimhouding van de persoonsgegevens.

19.9
Bij beëindiging van de overeenkomst tussen de Leverancier en de Afnemer, zal de Leverancier de gegevens die de Afnemer verwerkt heeft bij het uitvoeren van de overeenkomst teruggeven en/of vernietigen.

19.10
De Afnemer stelt de Leverancier alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen. De verwerkingsverantwoordelijke heeft te allen tijde het recht toe te zien of toe te laten zien op de naleving van de in dit artikel neergelegde verplichtingen.

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschilbeslechting

20.1
Op de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

20.2
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland (Utrecht). De Leverancier heeft echter het recht om de kwestie tevens voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de Afnemer.

Klien-IT-Systems
© Klien-IT-Systems BV
it_ITItaliano
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram